9 Ocak 2008 Çarşamba

Curtis'in sorularından yola çıkarak bilinmesi gerekenler şöyle açıklanabilir:

Curtis'in sorularından yola çıkarak bilinmesi gerekenler şöyle açıklanabilir:

1.Neler değerlendirilmelidir? Bir okul öncesi kurumda, çocuklar hakkında hangi tür bilgilerin kaydedileceği ve bunların ne kadarının daha sonra görev alacak olan öğretmene aktarılacağı önemli bir konudur. Bu nedenle öğretmenin herhangi bir değerlendirme için not alırken, çocuğu daha iyi tanıyabilmek ve programın verimini ölçebilmek açısından hangi tür bilgilere ihtiyacı olduğunu bilmesi ve notlarını buna göre alması gereklidir.

2.Değerlendirme nasıl yapılmalıdır? Öğretmen uyguladığı programın sonuçlarını görebilmek için çeşitli değerlendirme yöntemlerinden yararlanabilir. Yaygın olan değerlendirme türleri şöyle sıralanabilir:

Standardize Testler: Bu testlerin kullanımı oldukça güçtür. Her öğretmenin bu ustalığa sahip olması imkânı bulunmadığı gibi, öğretmenin test veren kişi rolünü alması da doğru olmayabilir.

Davranış Değerlendirme Listeleri: Hazır listeleri işaretleyerek yapılan değerlendirme hem daha az zaman alır hem bireyin kendi kendisi ile hem de grubun bütünü ile mukayesesine imkân verir. Ancak burada da, değerlendirme listesinde yer alan kavramların öğretmenler tarafından aynı şekilde anlaşılabilmesi için açıklanması gereklidir.

Gözlem: Okul öncesi değerlendirmede son derece değerli bilgiler sağlayan, ancak kaydedilmesi oldukça uzun zaman ve emek isteyen bir yöntemdir. Öğretmenin belirli aralıklarla önceden değerlendirmeye alacağını tespit ettiği davranışları, her çocuk için hazırlanacak özel bir gözlem dosyasına kaydetmesi şeklinde yapılır.

Değerlendirme ne sıklıkta yapılmalıdır? Bu soru, öğretmenin değerlendirme işine ne kadar zaman ayırması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Aslında programın uygulanışı gibi değerlendirilmenin yapılması da bir süreklilik göstermelidir. Değerlendirme, programla iç içe olan bir etkinliktir ve eğitimsel program uygulayan her okul öncesi kurumda en az programın kendisi kadar gereklidir. Öğretmenin neyi, niçin değerlendireceğini bilmesi kadar, hangi yöntemle ve ne kadar sıklıkla değerlendirme yapacağını da bilmesi gereklidir. Bunun yanında yaptığı değerlendirmeleri, gerekli açıklamalarla veli ve yöneticilere aktarabilmelidir. Ayrıca bu değerlendirmeleri kendini yenilemek, program ve uygulamada yapacağı değişiklikleri ve yenilikleri belirlemek için de kullanabilmelidir. Bu da, öğretmenin çoğunluğunu mesleğe hazırlık öğrenimi sırasında kazandığı ve zaman içinde geliştirdiği bilgilerle gerçekleşebilir.

PERSONEL:

Her kurumda olduğu gibi okul öncesi eğitim kurumunda da yönetenler ve yönetilenler vardır. Her ne kadar bu kurumlarda ilişkiler yönünden başka kurumlara benzeyen hiyerarşik bir yapı bulunmasa da, her çalışanın kendi görev ve sorumluluklarını bilmesi, buna uygun olarak davranışları gösterebilmesi önemli bir durumdur.

Bir okul öncesi kurumda temelde aşağıda sayılan 3 farklı konumda personel vardır:

Yönetici:

Okul örgütünün amaçlarını gerçekleştirecek, yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak elemanların lideri olan okul müdürüdür. Okul yöneticisi ancak okuldaki diğer elemanlar tarafından kabul edilir ve benimsenirse liderlik statüsü kazanabilir.

Okul öncesi yöneticisinin görevleri şöyle özetlenebilir:
 • Örgüt- içi ve örgüt- dışı unsurlara duyarlı olmak,

 • Üstleri ve astları ile iyi bir iletişim ağı kurmak,

 • Örgütünü, kurumun amaçlarına, ihtiyaçlarına göre örgütlemek,

 • Personel seçiminde mutlaka yer almak,

 • Yeni çalışmaları, araştırmaları inceleyerek, bunların kendi örgütüne yararlı olanlarından faydalanmak,

 • Konusu ile ilgili bilgileri çeşitli düzenlemeler ile çalışmalarına aktarmak,

 • Örgütün informal ve formal yapısını ayırmak ve her iki yapıyı da önemsemek.

 • Okul öncesi yöneticisinin bu görevleri yapabilmesi için:

 • Okul öncesi eğitim, çocuk beslenmesi, çocuk gelişimi ve yönetim konularında eğitim almış olması,

 • Yönetim biliminin esaslarını bilerek, plânlama ve organizasyonu gerçekleştirmesi, kontrol mekanizmalarını uygulamaya koyabilmesi.

 • İletişim becerilerine sahip olması,

 • Çevresinde güvenilir, dürüst, hoşgörülü, eleştiriye açık, konusunda bilgili, anlaşılır, etkili olması,

 • Yeniliğe uyum sağlaması, acil durumlarda bile doğru kararlar alabilmesi ve kararların doğruluğunu karşısındakine kabul ettirebilmesi,

 • Bulunduğu mevkinin verdiği formal güçten çok, bilgisi ve yetenekleri ile çalışanlarını motive ederek verimli olmalarını sağlayabilmesi gerekmektedir.

Öğretmen:

Okul öncesi öğretmeni, annesinden belki de ilk defa gün boyu ayrılmak durumunda olan çocuğun karşısına çıkan kişidir. Çocuk için öğretmen, hem öğreten hem eğiten hem de seven, dostluk gösteren, kısacası günün büyük bir bölümünde kendisinin ve arkadaşlarının ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışan bir insandır. İyi bir anaokulu öğretmeninin en belirgin özelliği sakin ve sabırlı olmasıdır. Okul öncesi eğitim işi tüm eğitim görevlerinde olduğu gibi para kazanmak zorunluluğu ile yapılacak bir görev değil, severek, istenerek seçildiğinde verimli ve başarılı olunabilinecek bir meslektir.

Okul öncesi öğretmeninin öncelikle sahip olması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi, beslenmesi ve sağlığı konularında bilgi sahibi olmak,

 • Müzik, resim, drama, oyun gibi konularda bilgili birçok eğitim materyallerini temin edebilecek beceriye sahip olmak,

 • Okul öncesi eğitim programları konusunda bilgili olmak,

 • İyi bir mizah duygusuna sahip olmak,

 • Çocukça davranışlardan sıkılmamak,

 • Sabırlı olmak,

 • Sorumluluk sahibi olmak,

 • Çocukta çok küçük de olsa ilerlemeyi görebilmek,

 • Yaratıcı olmak,

 • Yeniliklere uyum sağlayabilmek,

 • Çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olmak,

 • Türkçe'yi iyi ve güzel konuşmak,

 • İletişim becerilerine sahip olmak,

 • Hoşgörülü ve esnek olmak,

 • Dış görünüşüne dikkat etmek,

 • Meslektaşları ve aileler ile işbirliği yapabilmek,

 • Güvenilir olmak,

 • Doğru ve çabuk kararlar verebilmek,

 • Peşin hükümlü olmamak,

 • İyi bir meslek ahlâkına sahip olmak,

 • İyi bir rehber olmak,

 • Sağlıklı, canlı, hareketli , neşeli olmak.

Diğer Personel:

Bir okul öncesi kurumuna personel seçiminde yönetici ve öğretmen kadar diğer personelin de çocuklar için çok önemli olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Bir okul öncesi kurumdaki diğer çalışanlar ve nitelikleri aşağıdaki şekilde gruplanabilir:

Yardımcı Personel (aşçı, temizlik sorumluları, şoför�): En az ilkokul mezunu olmalı. Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalı, sağlıklı ve temiz bir görünüme sahip olmalı, esnek, sevecen, neşeli, hareketli, sorumluluk sahibi, dürüst, işini bilen, saygılı olmalıdır.

Psikolog- rehberlik uzmanı: öğretmenler ve yönetimle işbirliği içinde olabilmeli, çocuk psikolojisi, okul- aile işbirliği, yetişkin psikolojisi konularında bilgili olmalı, gözlem yapabilmelidir.

Doktor- hemşire: Çocuk sağlığı ve ilkyardım konularında bilgili olmalıdır. Daimi çalışmasa da en az haftada bir kez çocukları muayene etmeli ve hasta çocukları takip etmelidir.

KAYNAKLAR
 1. Yaşamın Sihirli Yılları,Okul Öncesi Dönem, Prof. Dr. Ayla Oktay

Hiç yorum yok: